Funkispärlan Ellstorp i början av Nobelvägen byggdes i slutet av trettiotalet och är ett landmärke i Malmö. Där växte bland många andra författaren Björn Ranelid upp. Men det är ett tag sedan…

Så när regnvattnet började rinna in på allt fler ställen i det underjordiska garaget insåg bostadsrättföreningens styrelse att det inte gick att lappa och laga längre. Något drastiskt måste göras.
– Ett förslag var faktiskt att riva bjälklaget och fylla garaget med sten och grus, men när vi frågade medlemmarna så ville de ha kvar sitt garage, säger Margareta Janstad, som är ordförande i HSB Brf Ellstorp. Föreningen omfattar 404 lägenheter, 19 lokaler och garaget med 95 platser.

Anders Söderberg och Margareta Janstad tycker att upplägget med totalentreprenad har fungerat väldigt bra.

Anders Söderberg och Margareta Janstad tycker att upplägget med totalentreprenad har fungerat väldigt bra.

Vi sitter i styrelserummet. Vid bordet finns även Anders Söderberg, som är vice ordförande. De är båda vana vid offentlig upphandling och gick därför nogsamt tillväga när föreningen skulle hitta en entreprenör som kunde renovera garaget. Styrelsen lade ut anbud, gjorde studiebesök och tog referenser. Valet föll slutligen på Mark & Miljö.

I samband med renoveringen av garaget måste all jord, alla buskar och träd ovanpå betongbjälklaget schaktas bort.
– Det var ett extra plus för Mark & Miljö eftersom företaget kunde ta ansvar för helheten och även anlägga den nya utemiljön med rabatter, lekplats och uteplatser, säger Anders Söderberg.

Föreningen villkorade entreprenaden med att om man var nöjd med den första etappen skulle Mark & Miljö även få göra vid de angränsande gårdarna. Och så blev det. Arbetena startade sommaren 2013 och delades upp i tre etapper. Allt var klart vid årsskiftet 2015/16.

 Det vackra trädet ska såklart stå kvar, det gäller att inte skada rötterna.

Det vackra trädet ska såklart stå kvar, det gäller att inte skada rötterna.

– Vi är väldigt nöjda med deras arbete. Vi har haft full insyn och de har visat respekt för oss som lekmän. Det har exempelvis inte varit några sura miner när vi har bett om att få skjuta på ett beslut därför att vi först måste förankra det hos medlemmarna, säger Margareta Janstad.

Under arbetets gång har representanter från föreningsstyrelsen och Mark & Miljö träffats var tredje vecka för att bli informerade och dryfta olika frågor. Vid mötena har även en projektledare från HSB och en av föreningen utsedd byggkontrollant varit närvarande.
– Vi har hela tiden haft möjlighet att påverka och dra i bromsen om vi har tyckt att något har blivit för dyrt, säger Margareta Janstad.

När det gällde utemiljöns utformning sände styrelsen ut ritningar till alla medlemmar som fick komma in med synpunkter. Något som bland annat resulterade i en väggfast bänk, fler uteplatser, fler grillar och ett markfäste för att kunna ha en julgran.

Arbetet har skett enligt det man i branschen kallar för totalentreprenad. Vilket i praktiken betyder att Mark & Miljö tar ansvar för helheten i samråd med beställaren.
– Arbetssättet har gett oss så starkt självförtroende, så att när vi nu ska renovera alla stammarna i husen, vilket är en väldigt stor och kostsam affär, så har vi bestämt oss för att jobba på ett snarlikt sätt, med så kallad partnering, berättar Anders Söderberg.