Första varningstecknet brukar vara att det droppar vatten på bilarna nere i garaget. – Då sätter man ofta upp plåtar för att leda bort vattnet eller försöker täta underifrån. Och visst kan det fungera en tid, men det blir nästan alltid dyrköpta åtgärder, säger Ronny Larsson, som är projektledare hos Mark & Miljö.

Det brukar börja med att regnvattnet letar sig in mellan fasaden på huset och bjälklaget – ”taket” – på det underjordiska garaget. En annan kritisk punkt är gamla gjutjärnsbrunnar, som sitter i undertaket och som rostar sönder och läcker.
Börjar man i det här stadiet lappa och laga för att få stopp på droppandet är det stor risk för att fukten får tid att sprida sig i hela betongbjälklaget och ge upphov till allvarliga skador.

Verkligt akut blir det när regnvattnet når armeringsjärnen som ligger ingjutna i bjälklaget. När armeringsjärnen börjar rosta utvidgas de och spränger betongen och stora cementkakor kan rasa ned över folk och bilar.
– För det mesta går det att reparera bjälklaget, men väntar man för länge kan det bli så kostsamt att det enda alternativet är att fylla igen garaget, säger Ronny Larsson.

Brf Ljungbyhus 8, som ligger på Henrik Wranérsgatan i Malmö, är ett ganska typiskt exempel. Fastigheten är byggd 1962 och har 107 lägenheter och ett underjordiskt garage som är 1 450 kvadratmeter stort och har plats för 40 bilar.
När det började läcka in vatten lite överallt i det drygt femtio år gamla garaget tog styrelsen kontakt med Mark & Miljö.
– Någon i styrelsen hade sett att vi höll på med ett garagejobb på andra sidan Malmö, borta på Ellstorp. Efter en första kontakt tog vi med styrelsen för Ljungbyhus och gjorde ett studiebesök på Ellstorp för att visa hur vi jobbar, berättar Ronny Larsson.

Så här såg det ut när bromattan kom på plats.

Så här såg det ut när bromattan kom på plats.

Så här blev det. De som bor på första våningen har fått rejäla uteplatser efter renoveringen.

Så här blev det. De som bor på första våningen har fått rejäla uteplatser efter renoveringen.

För att få en uppfattning om konditionen på tätskikt och på bjälklaget gjorde Mark & Miljö en provborrning ovanifrån av Ljungbyhus bjälklag. Efter undersökningen tog företaget fram ett förslag som omfattade ett nytt tätskikt av garaget, en ny utemiljö och – på föreningens önskan – ett nytt miljöhus. Brf Ljungbyhus antog förslaget och arbetet rullade igång i mitten av april 2015.

Ovanpå bjälklaget har föreningen fått en ny lekplats med mjuk gummiasfalt runt gungorna.

Ovanpå bjälklaget har föreningen fått en ny lekplats med mjuk gummiasfalt runt gungorna.

– Konstruktionsbetongen i bjälklaget var bra. Fukten hade dock trängt ned till armeringsjärnen, så att det hade uppstått sprängskador, men inte värre än att det gick att reparera. Vi frilade armeringsjärnen, rostskyddade dem och lagade med ny betong, förklarar Ronny Larsson.
Allting som fanns ovanpå garagebjälklaget schaktades bort. All jord, skyddsbetong, gruslager och tätskiktsmatta kördes till deponi.
Det blottade betongbjälklaget gjordes rent. Håligheter och skador ovanpå bjälklaget spacklades och jämnades till för att den så kallade bromattan skulle ligga jämt och fint. Den 5 millimeter tjocka gummiliknande bitumenmattan kallas bromatta därför den är framtagen för att användas till att isolera vägbroar.

Ovanpå mattan lade man en gjutasfalt, asfaltsmastix, som förutom att bidra till tätningen även fungerar som ett mekaniskt skydd när man började köra med maskiner ovanpå bjälklaget för att bygga den nya utemiljön.
– Det är inte alla företag som lägger på asfaltsmatixen som skydd. Då ökar risken för att man under arbetet med utemiljön kör sönder mattan och får ett läckage.
Ronny Larsson har arbetet med den här typen av garagerenoveringar i över tio år och har aldrig haft någon reklamation.
– Garantitiden på själva bromattan är tio år, men jag vågar påstå att ett garage som vi har renoverat håller minst 50 år. Det blir bättre än det var från början.

Ronny Larsson framför det nya miljöhuset som Mark & Miljö har ritat och som man bygger i egen regi.

Ronny Larsson framför det nya miljöhuset som Mark & Miljö har ritat och byggt.

Mark & Miljö utför nästan alltid sina arbeten som en totalentreprenad, vilket betyder att företaget tar ansvar för helheten och alla led i kedjan fram tills projektet är färdigt. Arbetet sker på löpande räkning med ett takpris. Mark & Miljö har regelbundna avstämningar var tredje vecka med styrelsen och en projektledare som är utsedd av föreningen. Så skedde även med Ljungbyhus 8.
– Arbetet löpte på enligt plan och vi var klara efter sju månader i slutet av november, säger Ronny Larsson.

Kostnaden för garagerenoveringen, miljöhuset och några ändrings- och tilläggsarbeten stannade på 5,2 miljoner kronor exklusive moms.